موارد اصلاحی کتاب پرندگان شکاری

کتاب پرندگان شکاری ایران پرویز بختیاری

موارد اصلاحی کتاب پرندگان شکاری ایران :

نقل قول از ناشر و نویسنده کتاب پرندگان شکاری ( استاد پرویز بختیاری ) :

صفحه ۳۷۲ و ۳۷۳ جای پیغو و پیغوی کوچک عوض شود.
صفحه ۳۰۱ و ۳۰۷ طول بدن ماده ها اشتباها طول دو سر بال نوشته شده.
صفحه ۳۱۴  اسم شاهین سرحنایی درست است.

موفق باشید