لیست پرندگان ایران

 

ردیف

نام فارسی

نام انگلیسی

نام علمی

1

ابیا

Eurasian Woodcock

Scolopax rusticola

2

اردک ارده‌ای

Gadwall

Anas strepera

3

اردک بلوطی

Ferruginous Duck

Aythya nyroca

4

اردک تاجدار

Red-crested Pochard

Netta rufina

5

اردک دم ‌دراز

Long-tailed Duck

Clangula hyemalis

6

اردک سر حنایی

Common Pochard

Aythya ferina

7

اردک سر سبز

Mallard

Anas platyrhynchos

8

اردک سر سیاه

Greater Scaup

Aythya marila

9

اردک سرسفید

White-headed Duck

Oxyura leucocephala

10

اردک سیاه ‌کاکل

Tufted Duck

Aythya fuligula

11

اردک گونه‌ سفید (چشم‌ طلایی)

Common Goldeneye

Bucephala clangula

12

اردک مرمری

Marbled Duck

Marmaronetta angustirostris

13

اردک نوک ‌پهن

Northern Shoveler

Anas clypeata

14

اسکوآی دم ‌پیچ (کاکایی اقیانوسی)

Pomarine Skua

Stercorarius pomarinus

15

اسکوآی دم‌ دراز (کاکایی اقیانوسی)

Long-tailed Jaeger

Stercorarius longicaudus

16

اسکوآی قطبی (کاکایی اقیانوسی)

Parasitic Jaeger

Stercorarius parasiticus

17

اسکوآی قهوه‌ای (کاکایی اقیانوسی)

Brown Skua

Stercorarius antarcticus

18

اسکوتر بال‌سفید (اردک سیاه)

Velvet Scoter

Melanitta fusca

19

اسکوتر سیاه (اردک سیاه)

Common Scoter

Melanitta nigra 

20

اکراس آفریقایی

African Sacred Ibis

Threskiornis aethiopicus

21

اکراس سیاه

Glossy Ibis

Plegadis falcinellus

22

اگرت بزرگ (حواصیل سفید بزرگ)

Great Egret

Ardea (Casmerodius) alba

23

اگرت ساحلی (حواصیل)

Western Reef Heron

Egretta gularis

24

اگرت کوچک (حواصیل)

Little Egret

Egretta garzetta

25

الیکایی

Eurasian Wren

Troglodytes troglodytes

26

آب ‌شکاف

Indian Skimmer

Rynchops albicollis

27

آبچلیک آواز خوان

Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

28

آبچلیک پا سبز

Common Greenshank

Tringa nebularia

29

آبچلیک پا سرخ

Common Redshank

Tringa totanus

30

آبچلیک تالابی

Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis

31

آبچلیک تک ‌زی

Green Sandpiper

Tringa ochropus

32

آبچلیک خالدار پا سبز

Wood Sandpiper

Tringa glareola

33

آبچلیک خالدار پاسرخ

Spotted Redshank

Tringa erythropus

34

آبچلیک شکیل

Ruff

Philomachus pugnax

35

آبچلیک نوک سر بالا

Terek Sandpiper

Xenus cinereus

36

آنقوت

Ruddy Shelduck

Tadorna ferruginea

37

آووست

Pied Avocet

Recurvirostra avosetta

38

بادخورک دودی

Pallid Swift

Apus pallidus

39

بادخورک کوچک

Little Swift

Apus affinis

40

بادخورک کوهی (شکم‌ سفید)

Alpine Swift

Tachymarptis melba

41

بادخورک معمولی

Common Swift

Apus apus

42

باقرقره خالدار (کوکر)

Spotted Sandgrouse

 Pterocles senegallus

43

باقرقره دم‌ دراز (کوکر)

Pallas's Sandgrouse

Syrrhaptes paradoxus

44

باقرقره راه‌راه (کوکر)

Lichtenstein's Sandgrouse

Pterocles lichtensteinii

45

باقرقره شکم‌ بلوطی (کوکر)

Chestnut-bellied Sandgrouse

Pterocles exustus

46

باقرقره شکم‌سفید (کوکر)

Pin-tailed Sandgrouse

Pterocles alchata

47

باقرقره شکم‌سیاه (کوکر)

Black-bellied Sandgrouse

Pterocles orientalis

48

باقرقره گندمی (کوکر)

Crowned Sandgrouse

Pterocles coronatus

49

باکلان بزرگ (قره غاز)

Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

50

باکلان کوچک (قره غاز)

Pygmy Cormorant

Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

51

باکلان گلوسیاه (قره غاز)

Socotra Cormorant

Phalacrocorax nigrogularis

52

باکلان مارگردن

African Darter

Anhinga rufa

53

بال لاکی

Bohemian Waxwing

Bombycilla garrulus

54

بالابان (چرخ)

Saker Falcon

Falco cherrug

55

بحری

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

56

بلبل خالدار

Thrush Nightingale

Luscinia luscinia

57

بلبل خرما

White-eared Bulbul

Pycnonotus leucotis

58

بلبل زیر دم سرخ

Red-vented Bulbul

Pycnonotus cafer

59

بلبل معمولی (هزاردستان)

Common Nightingale

Luscinia megarhynchos

60

بلدرچین

Common Quail

Coturnix coturnix

61

بلدرچین بوته‌ای

Common Buttonquail

Turnix sylvaticus

62

بوبی پا سرخ

Red-footed Booby

Sula sula

63

بوبی نقابدار

Masked Booby

Sula dactylatra

64

بوتیمار بزرگ

Eurasian Bittern

Botaurus stellaris

65

بوتیمار کوچک

Little Bittern

Ixobrychus minutus

66

بوچانگای خاکستری

Ashy Drongo

Dicrurus leucophaeus

67

بوچانگای سیاه

Black Drongo

Dicrurus macrocercus

68

پاشلک بزرگ

Great Snipe

Gallinago media

69

پاشلک تک ‌زی

Solitary Snipe

Gallinago solitaria

70

پاشلک دم‌ مویی

Pin-tailed Snipe

Gallinago stenura

71

پاشلک رنگین (بنگالی)

Greater Painted Snipe

Rostratula benghalensis

72

پاشلک کوچک

Jack Snipe

Lymnocryptes minimus

73

پاشلک معمولی

Common Snipe

Gallinago gallinago

74

پرستو دریایی بال ‌سفید

White-winged Tern

Chlidonias leucopterus

75

پرستو دریایی پشت ‌دودی

Bridled Tern

Onychoprion anaethetus

76

پرستو دریایی پشت ‌سیاه

Sooty Tern

Onychoprion (Sterna) fuscatus

77

پرستو دریایی تیره

Whiskered Tern

Chlidonias hybrida

78

پرستو دریایی خزری

Caspian Tern

Hydroprogne caspia

79

پرستو دریایی رودخانه‌ زی

River Tern

Sterna aurantia

80

پرستو دریایی ساندرز (خلیج فارس)

Saunders's Tern

Sternula saundersi

81

پرستو دریایی سیاه

Black Tern

Chlidonias niger

82

پرستو دریایی قهوه‌ای

Brown Noddy

Anous stolidus

83

پرستو دریایی کاکلی بزرگ

Swift Tern

Thalasseus bergii

84

پرستو دریایی کاکلی تُک ‌زرد (بد صدا)

Sandwich Tern

Thalasseus sandvicensis

85

پرستو دریایی کاکلی کوچک

Lesser Crested Tern

Thalasseus bengalensis

86

پرستو دریایی گونه ‌سفید

White-cheeked Tern

Sterna repressa

87

پرستو دریایی معمولی

Common Tern

Sterna hirundo

88

پرستو دریایی نوک‌ کاکایی

Gull-billed Tern

Gelochelidon nilotica

89

پرستودریایی کوچک

Little Tern

Sternula albifrons

90

پرستوی دمگاه ‌حنایی

Red-rumped Swallow

Cecropis (Hirundo) daurica

91

پرستوی سر سرخ

Wire-tailed Swallow

Hirundo smithii

92

پرستوی معمولی

Barn Swallow

Hirundo rustica

93

پری شاهرخ

Eurasian Golden

Oriole Oriolus oriolus

94

پلیکان خاکستری (مرغ سقای)

Dalmatian Pelican

Pelecanus crispus

95

پلیکان سفید (مرغ سقای)

Great White Pelican

Pelecanus onocrotalus

96

پیپت پا دراز

Richard's Pipit

Anthus richardi

97

پیپت پشت ‌زیتونی

Olive-backed Pipit

Anthus hodgsoni

98

پیپت تالابی

Water Pipit

Anthus spinoletta

99

پیپت خاکی (دشتی)

Tawny Pipit

Anthus campestris

100

پیپت درختی

Tree Pipit

Anthus trivialis

101

پیپت شرقی

Paddyfield Pipit

Anthus rufulus

102

پیپت شکم‌ نخودی (پا قهوه‌ای)

Buff-bellied Pipit

Anthus rubescens

103

پیپت صحرایی

Meadow Pipit

Anthus pratensis

104

پیپت گلو سرخ

Red-throated Pipit

Anthus cervinus

105

پیپت نوک‌ دراز

Long-billed Pipit

Anthus similis

106

پیغوی بزرگ

Levant Sparrowhawk

Accipiter brevipes

107

پیغوی کوچک

Shikra

Accipiter badius

108

ترمتای معمولی

Merlin

Falco columbarius

109

تلیله بزرگ

Great Knot

Calidris tenuirostris

110

تلیله بلوطی (نوک ‌دراز)

Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea

111

تلیله خاکستری

Red Knot

Calidris canutus

112

تلیله دم ‌سفید

Temminck's Stint

Calidris temminckii

113

تلیله سفید

Sanderling

Calidris alba

114

تلیله شکم‌ سیاه

Dunlin

Calidris alpina

115

تلیله کوچک

Little Stint

Calidris minuta

116

تلیله گردن‌ سرخ

Red-necked Stint

Calidris ruficollis

117

تلیله نوک ‌پهن

Broad-billed Sandpiper

Limicola falcinellus

118

تنجه

Common Shelduck

Tadorna tadorna

119

توکای باغی

Song Thrush

Turdus philomelos

120

توکای بزرگ

Mistle Thrush

Turdus viscivorus

121

توکای پشت ‌بلوطی

Fieldfare

Turdus pilaris

122

توکای پهلو سرخ

Redwing

Turdus iliacus

123

توکای سیاه

Common Blackbird

Turdus merula

124

توکای طوقی

Ring Ouzel

Turdus torquatus

125

توکای گلو سرخ

Red-throated Thrush

Turdus ruficollis

126

توکای گلو سیاه

Black-throated Thrush

Turdus atrogularis

127

تیهو

See-see Partridge

Ammoperdix griseogularis

128

جغد انبار

Western Barn Owl

Tyto alba

129

جغد برفی (بوف)

Snowy Owl

Bubo scandiacus

130

جغد تالابی

Short-eared Owl

Asio flammeus

131

جغد جنگلی

Tawny Owl

Strix aluco

132

جغد خالدار کوچک (کوچک جنوبی)

Spotted Owlet

Athene brama

133

جغد طلایی

Omani Owl

Strix butleri

134

جغد کوچک

Little Owl

Athene noctua

135

جغد گوش‌دراز

Long-eared Owl

Asio otus

136

جغد ماهی‌ خوار

Brown Fish Owl

Ketupa zeylonensis

137

جی ‌جاق

Eurasian Jay

Garrulus glandarius

138

جیرفتی

Grey Francolin

Francolinus pondicerianus

139

چاخ‌لق معمولی

Eurasian Stone-curlew

Burhinus oedicnemus

140

چاخ‌لق هندی

Great Stone-curlew

Esacus recurvirostris

141

چرخ ‌ریسک بزرگ

Great Tit

Parus major

142

چرخ ‌ریسک پس ‌سر سفید

Coal Tit

Periparus (Parus) ater

143

چرخ ‌ریسک پشت ‌بلوطی سر سفید

White-crowned Penduline Tit

Remiz coronatus

144

چرخ‌ ریسک پشت ‌بلوطی سر سیاه

Black-headed Penduline Tit

Remiz macronyx

145

چرخ‌ ریسک پشت ‌بلوطی معمولی

Eurasian Penduline Tit

Remiz pendulinus

146

چرخ‌ ریسک دم‌ دراز

Long-tailed Tit

Aegithalos caudatus

147

چرخ‌ ریسک سر سیاه

Sombre Tit

Poecile (Parus) lugubris

148

چرخ ‌ریسک سرآبی

Eurasian Blue Tit

Cyanistes (Parus) caeruleus

149

چرخ ‌ریسک نیزار

Bearded Reedling

Panurus biarmicus

150

چرخ‌ ریسک هیرکانی (خزری)

Hyrcanian (Caspian) Tit

Poecile hyrcanus

151

چک ابلق

Pied Bush Chat

Saxicola caprata

152

چک اروپایی

European Stonechat

Saxicola rubicola

153

چک بوته‌ای

Whinchat

Saxicola rubetra

154

چک سیبری

Siberian Stonechat

Saxicola maurus

155

چکاوک آسمانی

Eurasian Skylark

Alauda arvensis

156

چکاوک آسمانی کوچک

Oriental Skylark

Alauda gulgula

157

چکاوک آسیایی

Asian Short-toed Lark

Alaudala cheleensis

158

چکاوک بال‌ سفید

White-winged Lark

Melanocorypha leucoptera

159

چکاوک بیابانی (سنگلاخ)

Desert Lark

Ammomanes deserti

160

چکاوک پنجه‌ کوتاه

Greater Short-toed Lark

Calandrella brachydactyla

161

چکاوک درختی

Woodlark

Lullula arborea

162

چکاوک سر دم سیاه

Bar-tailed Lark

Ammomanes cinctura

163

چکاوک سهره‌ای (شکم‌ سیاه)

Black-crowned Sparrow-Lark

Eremopterix nigriceps

164

چکاوک سیاه

Black Lark

Melanocorypha yeltoniensis

165

چکاوک شاخدار

Horned Lark

Eremophila alpestris

166

چکاوک طوقی

Bimaculated Lark

Melanocorypha bimaculata

167

چکاوک کاکلی

Crested Lark

Galerida cristata

168

چکاوک کوچک (سینه‌ خط‌ دار)

Lesser Short-toed Lark

Alaudala (Calandrella) rufescens

169

چکاوک گندم‌ زار (طرقه چکاوک)

Calandra Lark

Melanocorypha calandra

170

چکاوک هدهدی

Greater Hoopoe-Lark

Alaemon alaudipes

171

چکاوک هندی (شنی)

Sand Lark

Calandrella raytal

172

چکاوک هیوم (پنجه ‌کوتاه هیوم)

Hume's Short-toed Lark

Calandrella acutirostris

173

چکچک ابلق جنوبی

Mourning Wheatear

Oenanthe lugens

174

چکچک ابلق خاوری

Variable Wheatear

Oenanthe picata

175

چکچک ابلق دم‌ سفید

Hooded Wheatear

Oenanthe monacha

176

چکچک ابلق معمولی

Pied Wheatear

Oenanthe pleschanka

177

چکچک ایرانی (دم‌ سرخ)

Persian Wheatear (Red-tailed Wheatear)

Oenanthe chrysopygia

178

چکچک بیابانی

Desert Wheatear

Oenanthe deserti

179

چکچک پشت‌ سفید

Finsch's Wheatear

Oenanthe finschii

180

چکچک دشتی

Isabelline Wheatear

Oenanthe isabellina

181

چکچک سیاه سر سفید

White-crowned Wheatear

Oenanthe leucopyga

182

چکچک سیاه شکم‌ سفید (هیوم)

Hume's Wheatear

Oenanthe albonigra

183

چکچک کردی

Kurdish Wheatear

Oenanthe xanthoprymna

184

چکچک کوهی

Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

185

چکچک گوش‌ سیاه

Black-eared Wheatear

Oenanthe hispanica

186

چلچله بیابانی

Pale Crag Martin

Ptyonoprogne obsoleta

187

چلچله دمگاه‌ سفید

Common House Martin

Delichon urbicum

188

چلچله رودخانه‌ای

Sand Martin

Riparia riparia

189

چلچله رودخانه‌ای کم‌ رنگ

Pale Martin

Riparia diluta

190

چلچله کوهی

Eurasian Crag Martin

Ptyonoprogne rupestris

191

چلچله گلوخاکستری

Grey-throated Martin

Riparia chinensis

192

چنگر معمولی

Eurasian Coot

Fulica atra

193

چنگر نوک ‌سرخ

Common Moorhen

Gallinula chloropus

194

چوب ‌پا

Black-winged Stilt

Himantopus himantopus

195

حواصیل ارغوانی

Purple Heron

Ardea purpurea

196

حواصیل خاکستری

Grey Heron

Ardea cinerea

197

حواصیل زرد

Squacco Heron

Ardeola ralloides

198

حواصیل سبز

Striated Heron

Butorides striata

199

حواصیل شب

Black-crowned Night Heron

Nycticorax nycticorax

200

حواصیل هندی

Indian Pond Heron

Ardeola grayii

201

خروس کولی ابرو سفید (اجتماعی)

Sociable Lapwing

Vanellus gregarius

202

خروس کولی دم‌ سفید

White-tailed Lapwing

Vanellus leucurus

203

خروس کولی سینه‌ سیاه

Spur-winged Lapwing

Vanellus spinosus

204

خروس کولی معمولی

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

205

خوتکای ابرو سفید

Garganey

Anas querquedula

206

خوتکای گردن‌ سفید (هندی)

Cotton Pygmy Goose

Nettapus coromandelianus

207

خوتکای معمولی

Eurasian Teal

Anas crecca

208

دار خزک

Eurasian Treecreeper

Certhia familiaris

209

دارکوب بال‌ سفید

White-winged Woodpecker

Dendrocopos leucopterus

210

دارکوب بلوچی

Sind Woodpecker

Dendrocopos assimilis

211

دارکوب خالدار بزرگ

Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major

212

دارکوب خالدار کوچک

Lesser Spotted Woodpecker

Dendrocopos minor

213

دارکوب سبز

European Green Woodpecker

Picus viridis

214

دارکوب سبز راه ‌راه

Scaly-bellied Woodpecker

Picus squamatus

215

دارکوب سرسرخ

Middle Spotted Woodpecker

Dendrocopos medius

216

دارکوب سوری (باغی)

Syrian Woodpecker

Dendrocopos syriacus

217

دارکوب سیاه

Black Woodpecker

Dryocopus martius

218

دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)

Eurasian Wryneck

Jynx torquilla

219

دال پشت‌سفید (کرکس)

White-rumped Vulture

Gyps bengalensis

220

دال سیاه (کرکس)

Cinereous Vulture

Aegypius monachus

221

دال معمولی (کرکس)

Griffon Vulture

Gyps fulvus

222

دراج

Black Francolin

Francolinus francolinus

223

درنای سیبری (سفید)

Siberian Crane

Grus leucogeranus

224

درنای طناز (کوچک)

Demoiselle Crane

Grus virgo

225

درنای معمولی

Common Crane

Grus grus

226

دلیجه کوچک

Lesser Kestrel

Falco naumanni 

227

دلیجه معمولی

Common Kestrel

Falco tinnunculus 

228

دم‌ جنبانک ابلق

White Wagtail

Motacilla alba

229

دم‌ جنبانک جنگلی

Forest Wagtail

Dendronanthus indicus

230

دم‌ جنبانک خاکستری

Grey Wagtail

Motacilla cinerea

231

دم‌ جنبانک سر زرد

Citrine Wagtail

Motacilla citreola

232

دم ‌جنبانک شکم ‌زرد

Western Yellow Wagtail

Motacilla flava

233

دم ‌چتری

Rufous-tailed Scrub Robin

Cercotrichas (Erythropygia) galactotes

234

دم‌ سرخ پشت‌ بلوطی

Eversmann's Redstart

Phoenicurus erythronotus

235

دم‌ سرخ سیاه

Black Redstart

Phoenicurus ochruros

236

دم‌ سرخ معمولی

Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

237

دودوک

Cream-colored Courser

Cursorius cursor

238

دیدومک

Red-wattled Lapwing

Vanellus indicus

239

دیوار خزک

Wallcreeper

Tichodroma muraria

240

زاغ بور ایرانی

Iranian (Pleske's) Ground Jay

Podoces pleskei

241

زاغ خالدار

Spotted Nutcracker

Nucifraga caryocatactes

242

زاغی

Eurasian Magpie

Pica pica

243

زردپره تالابی

Common Reed Bunting

Emberiza schoeniclus

244

زردپره حنایی

Rustic Bunting

Emberiza rustica

245

زردپره راه‌ راه

Striolated Bunting

Emberiza striolata

246

زردپره رخ ‌زرد

Cinereous Bunting

Emberiza cineracea

247

زردپره سر خاکستری

Grey-necked Bunting

Emberiza buchanani

248

زردپره سر زیتونی (گلوزرد)

Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

249

زردپره سر سرخ

Red-headed Bunting

Emberiza bruniceps

250

زردپره سر سفید

White-capped Bunting

Emberiza stewarti

251

زردپره سر سیاه

Black-headed Bunting

Emberiza melanocephala

252

زردپره سرآبی

Cretzschmar's Bunting

Emberiza caesia

253

زردپره سینه ‌زرد

Yellow-breasted Bunting

Emberiza aureola

254

زردپره کوچک

Little Bunting

Emberiza pusilla

255

زردپره کوهی

Rock Bunting

Emberiza cia

256

زردپره گونه‌ سفید

Pine Bunting

Emberiza leucocephalos

257

زردپره لیمویی

Yellowhammer

Emberiza citrinella

258

زردپره مزرعه

Corn Bunting

Emberiza (Miliaria) calandra

259

زنبور خوار کوچک (سبز)

Green Bee-eater

Merops orientalis

260

زنبور خوار گلو خرمایی

Persian (Blue-cheeked) Bee-eater

Merops persicus

261

زنبور خوار معمولی

European Bee-eater

Merops apiaster

262

زنگوله ‌بال

Little Bustard

Tetrax tetrax

263

زیر آبروک

White-throated Dipper

Cinclus cinclus

264

سار تاج ‌سیاه

Brahminy Starling

Sturnia pagodarum

265

سار صورتی

Rosy Starling

Pastor (Sturnus) roseus

266

سار معمولی

Common Starling

Sturnus vulgaris

267

سارگپه پابلند

Long-legged Buzzard

Buteo rufinus

268

سارگپه پرپا

Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus

269

سارگپه تاجدار

Crested Honey Buzzard

Pernis ptilorhynchus

270

سارگپه جنگلی

European Honey Buzzard

Pernis apivorus

271

سارگپه چشم ‌سفید

White-eyed Buzzard

Butastur teesa

272

سارگپه کوهی

Upland Buzzard

Buteo hemilasius

273

سارگپه معمولی (صحرایی)

Common Buzzard

Buteo buteo

274

سبز قبای معمولی

European Roller

Coracias garrulus

275

سبز قبای هندی

Indian Roller

Coracias benghalensis

276

سسک ابرو زرد

Yellow-browed Warbler

Phylloscopus inornatus

277

سسک ابرو زرد هیوم

Hume's Leaf Warbler

Phylloscopus humei

278

سسک ابرو سفید

Moustached Warbler

Acrocephalus melanopogon

279

سسک باغی

Garden Warbler

Sylvia borin

280

سسک بیابانی کوچک (آسیایی)

Asian Desert Warbler

Sylvia nana

281

سسک بیدی

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

282

سسک بیدی کوچک (کوچک)

Plain Leaf Warbler

Phylloscopus neglectus

283

سسک تاج ‌طلایی

Goldcrest

Regulus regulus

284

سسک تالابی خاوری

Blyth's Reed Warbler

Acrocephalus dumetorum

285

سسک تالابی زیتونی

Marsh Warbler

Acrocephalus palustris

286

سسک تیره

Dusky Warbler

Phylloscopus fuscatus

287

سسک جگن ‌زار (راه‌ راه)

Sedge Warbler

Acrocephalus schoenobaenus

288

سسک جنبان

Scrub Warbler

Scotocerca inquieta

289

سسک جنگلی

Wood Warbler

Phylloscopus sibilatrix

290

سسک چشم ‌سفید شرقی

Eastern Orphean Warbler

Sylvia crassirostris

291

سسک چشم‌ سفید غربی

Western Orphean Warbler

Sylvia hortensis

292

سسک چشم‌ سفید هندی

Oriental White-eye

Zosterops palpebrosus

293

سسک چیف‌ چاف

Common Chiffchaff

Phylloscopus collybita

294

سسک چیف ‌چاف هیمالیایی

Mountain Chiffchaff

Phylloscopus sindianus

295

سسک خوزی

Basra Reed Warbler

Acrocephalus griseldis

296

سسک خوش ‌صدا (ساوی)

Savi's Warbler

Locustella luscinioides

297

سسک درختی بزرگ

Upcher's Warbler

Hippolais languida

298

سسک درختی زرد

Icterine Warbler

Hippolais icterina

299

سسک درختی زیتونی

Eastern Olivaceous Warbler

Iduna (Hippolais) pallida

300

سسک درختی کوچک

Booted Warbler

Iduna (Hippolais) caligata

301

سسک درختی هندی

Sykes's Warbler

Iduna (Hippolais) rama

302

سسک دم‌ پهن

Cetti's Warbler

Cettia cetti

303

سسک دم‌ چتری

Zitting Cisticola

Cisticola juncidis

304

سسک دمگاه ‌زیتونی شرقی

Eastern Bonelli's Warbler

Phylloscopus orientalis

305

سسک راه ‌راه (ملخی)

Common Grasshopper Warbler

Locustella naevia

306

سسک رودخانه‌ای

River Warbler

Locustella fluviatilis

307

سسک سبز بیدی

Green Warbler

Phylloscopus nitidus

308

سسک سبز زیتونی

Greenish Warbler

Phylloscopus trochiloides

309

سسک سر دودی

Menetries's Warbler

Sylvia mystacea

310

سسک سر سیاه

Eurasian Blackcap

Sylvia atricapilla

311

سسک سینه راه‌ راه

Barred Warbler

Sylvia nisoria

312

سسک شالیزار

Paddyfield Warbler

Acrocephalus agricola

313

سسک شکیل (دم‌ دراز)

Graceful Prinia

Prinia gracilis

314

سسک گل (پالاس)

Pallas's Leaf Warbler

Phylloscopus proregulus

315

سسک گلو سفید بیابانی (نقابدار کوچک)

Desert Whitethroat

Sylvia minula

316

سسک گلو سفید کوچک (نقابدار معمولی)

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

317

سسک گلو سفید معمولی

Common Whitethroat

Sylvia communis

318

سسک گلو سفید هیوم (نقابدار)

Hume's Whitethroat

Sylvia althaea

319

سسک گلو سیاه (روپلی)

Rüppell's Warbler

Sylvia ruppeli

320

سسک نیزار بزرگ(تالابی)

Great Reed Warbler

Acrocephalus arundinaceus

321

سسک نیزار پر صدا (تالابی)

Clamorous Reed Warbler

Acrocephalus stentoreus

322

سسک نیزار معمولی (تالابی)

Eurasian Reed Warbler

Acrocephalus scirpaceus

323

سلیم خاکستری

Grey Plover

Pluvialis squatarola

324

سلیم خرچنگ‌ خوار

Crab-plover

Dromas ardeola

325

سلیم سینه ‌بلوطی

Caspian Plover

Charadrius asiaticus

326

سلیم شنی بزرگ

Greater Sand Plover

Charadrius leschenaultii

327

سلیم شنی کوچک

Lesser Sand Plover

Charadrius mongolus

328

سلیم طلایی اروپایی

European Golden Plover

Pluvialis apricaria

329

سلیم طلایی خاوری

Pacific Golden Plover

Pluvialis fulva

330

سلیم طوقی بزرگ (معمولی)

Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula

331

سلیم طوقی کوچک

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

332

سلیم کوچک (سلیم طوقی پا سیاه)

Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

333

سلیم کوهی

Eurasian Dotterel

Charadrius morinellus

334

سنقر تالابی شرقی

Eastern Marsh Harrier

Circus spilonotus

335

سنقر تالابی معمولی

Western Marsh Harrier  

Circus aeruginosus

336

سنقر خاکستری

Northern Harrier

Circus cyaneus

337

سنقر سفید

Pallid Harrier

Circus macrourus

338

سنقر گندم ‌زار

Montagu's Harrier

Circus pygargus

339

سنگ ‌چشم پشت ‌بلوطی

Bay-backed Shrike

Lanius vittatus

340

سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ

Red-backed Shrike

Lanius collurio

341

سنگ ‌چشم پیشانی‌ سفید

Masked Shrike

Lanius nubicus

342

سنگ ‌چشم تورانی

Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike)

Lanius phoenicuroides

343

سنگ‌ چشم خاکستری بزرگ

Great Grey Shrike

Lanius excubitor

344

سنگ ‌چشم خاکستری جنوبی

Southern Grey Shrike

Lanius meridionalis

345

سنگ‌ چشم خاکستری دشتی

Steppe Grey Shrike

Lanius pallidirostris

346

سنگ‌ چشم خاکستری کوچک

Lesser Grey Shrike

Lanius minor

347

سنگ ‌چشم دم‌ سرخ

Isabelline Shrike

Lanius isabellinus

348

سنگ ‌چشم دمگاه‌ حنایی (دم‌ دراز)

Long-tailed Shrike

Lanius schach

349

سنگ‌ چشم سرحنایی

Woodchat Shrike

Lanius senator

350

سنگ‌ گردان

Ruddy Turnstone

Arenaria interpres

351

سهره بال‌ سرخ

Eurasian Crimson-winged Finch

Rhodopechys sanguineus

352

سهره پیشانی‌ سرخ

Red-fronted Serin

Serinus pusillus

353

سهره جنگلی

Common Chaffinch

Fringilla coelebs

354

سهره خاکی

Desert Finch

Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta

355

سهره دمگاه‌ زرد

European Serin

Serinus serinus

356

سهره دمگاه‌ سفید

Brambling

Fringilla montifringilla

357

سهره ریز هندی

Indian Silverbill

Euodice malabarica

358

سهره زرد (زرد سرسیاه)

Eurasian Siskin

Spinus (Carduelis) spinus

359

سهره سبز

European Greenfinch

Chloris (Carduelis) chloris

360

سهره سر سیاه

Eurasian Bullfinch

Pyrrhula pyrrhula

361

سهره سیاه

White-winged Grosbeak

Mycerobas carnipes

362

سهره سینه‌سرخ

Common Linnet

Linaria (Carduelis) cannabina

363

سهره صورتی

Trumpeter Finch

Bucanetes githagineus

364

سهره طلایی

European Goldfinch

Carduelis carduelis

365

سهره کوهی

Twite

 Linaria (Carduelis) flavirostris

366

سهره گلی (سرخ)

Common Rosefinch

Carpodacus erythrinus

367

سهره مغولی

Mongolian Finch

Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus

368

سهره نوک ‌بزرگ

Hawfinch

Coccothraustes coccothraustes

369

سهره نوک ‌قیچی

Red Crossbill

Loxia curvirostra

370

سهره نوک ‌لاکی

Red Avadavat

Amandava amandava

371

سیاه خروس

Caucasian Grouse

Lyrurus mlokosiewiczi

372

سینه‌ سرخ

European Robin

Erithacus rubecula

373

سینه ‌سرخ ایرانی

White-throated Robin

Irania gutturalis

374

شاه بوف

Eurasian Eagle-Owl

Bubo bubo

375

شاه طوطی (طوطی اسکندر)

Alexandrine Parakeet

Psittacula eupatria

376

شاهین

Barbary Falcon

Falco pelegrinoides

377

شاهین آمور

Amur Falcon

Falco amurensis

378

شاهین بلوچی

Laggar Falcon

Falco jugger

379

شاهین پا سرخ  (ترمتای)

Red-footed Falcon

Falco vespertinus

380

شاهین دودی

Sooty Falcon

Falco concolor

381

شاهین سرحنایی (ترمتای)

Red-necked Falcon

Falco chicquera 

382

شبگرد بلوچی

Sykes's Nightjar

Caprimulgus mahrattensis

383

شبگرد مصری (بیابانی)

Egyptian Nightjar

Caprimulgus aegyptius

384

شبگرد معمولی

European Nightjar

Caprimulgus europaeus

385

شهد خوار

Purple Sunbird

Cinnyris (Nectarinia) asiaticus

386

صدف‌ خوار

Eurasian Oystercatcher

Haematopus ostralegus

387

صعوه ابرو سفید

Radde's Accentor

Prunella ocularis

388

صعوه جنگلی (باغی)

Dunnock

Prunella modularis

389

صعوه کوهی

Alpine Accentor

Prunella collaris

390

صعوه گلو سیاه

Black-throated Accentor

Prunella atrogularis

391

طاووسک

Grey-headed Swamphen

Porphyrio poliocephalus

392

طاووسک سینه‌ سفید

White-breasted Waterhen

Amaurornis phoenicurus

393

طرقه آبی آواز خوان

Blue Whistling Thrush

Myophonus caeruleus

394

طرقه کبود (بنفش)

Blue Rock Thrush

Monticola solitarius

395

طرقه کوهی

Rufous-tailed Rock Thrush

Monticola saxatilis

396

طرلان

Northern Goshawk

Accipiter gentilis

397

طوطی طوق‌ صورتی

Rose-ringed Parakeet

Psittacula krameri

398

عروس غاز

Red-breasted Goose

Branta ruficollis

399

عقاب پرپا

Booted Eagle

Hieraaetus pennatus

400

عقاب خاکی (دشتی)

Tawny Eagle

Aquila rapax

401

عقاب خالدار بزرگ (تالابی)

Greater Spotted Eagle

Clanga (Aquila) clanga

402

عقاب خالدار کوچک (جنگلی)

Lesser Spotted Eagle

Clanga (Aquila) pomarina

403

عقاب دریایی پالاس

Pallas's Fish Eagle

Haliaeetus leucoryphus

404

عقاب دریایی دم‌ سفید

White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla

405

عقاب دوبرادر

Bonelli's Eagle

Aquila fasciata

406

عقاب شاهی (شاه باز)

Eastern Imperial Eagle

Aquila heliaca

407

عقاب صحرایی

Steppe Eagle

Aquila nipalensis

408

عقاب طلایی

Golden Eagle

Aquila chrysaetos

409

عقاب مارخور

Short-toed Snake Eagle

Circaetus gallicus

410

عقاب ماهیگیر

Western Osprey

Pandion haliaetus

411

غاز پازرد

Taiga Bean Goose

Anser fabalis

412

غاز پیشانی ‌سفید بزرگ

Greater White-fronted Goose

Anser albifrons

413

غاز پیشانی‌ سفید کوچک

Lesser White-fronted Goose

Anser erythropus

414

غاز خاکستری

Greylag Goose

Anser anser 

415

غاز گردن ‌سیاه

Brent Goose

Branta bernicla

416

غاز گونه ‌سفید

Barnacle Goose

Branta leucopsis

417

غراب گردن ‌قهوه‌ای

Brown-necked Raven

Corvus ruficollis

418

غراب معمولی

Northern Raven

Corvus corax

419

غواص گلو سرخ

Red-throated Loon

Gavia stellata

420

غواص گلو سیاه

Black-throated Loon

Gavia arctica

421

غول حواصیل

Goliath Heron

Ardea goliath

422

فالاروپ بلوطی (شناگر)

Red Phalarope

Phalaropus fulicarius

423

فالاروپ گردن‌سرخ (شناگر)

Red-necked Phalarope

Phalaropus lobatus

424

فلامینگوی بزرگ (مرغ حسینی)

Greater Flamingo

Phoenicopterus roseus

425

فلامینگوی کوچک (مرغ حسینی)

Lesser Flamingo

Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor

426

فیلوش

Northern Pintail

Anas acuta

427

قرقاول (تورِنگ)

Common Pheasant

Phasianus colchicus

428

قرقی

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

429

قمری خانگی

Laughing Dove

Spilopelia (Streptopelia) senegalensis

430

قمری خاوری

Oriental Turtle Dove

Streptopelia orientalis

431

قمری دم‌ دراز (ناماکوآ)

Namaqua Dove

Oena capensis

432

قمری معمولی

European Turtle Dove

Streptopelia turtur

433

قوی فریاد کش

Whooper Swan

Cygnus cygnus

434

قوی کوچک

Tundra Swan

Cygnus columbianus

435

قوی گنگ

Mute Swan

Cygnus olor

436

کاکایی ارمنی

Armenian Gull

Larus armenicus

437

کاکایی پا سیاه

Black-legged Kittiwake

Rissa tridactyla

438

کاکایی پشت‌ سیاه بزرگ

Great Black-backed Gull

Larus marinus

439

کاکایی پشت ‌سیاه کوچک

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

440

کاکایی چشم‌ سفید

White-eyed Gull

Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus

441

کاکایی خزری

Caspian Gull

Larus cachinnans

442

کاکایی دودی

Sooty Gull

Ichthyaetus (Larus) hemprichii

443

کاکایی راه ‌راه

Glaucous Gull

Larus hyperboreus

444

کاکایی سر سیاه بزرگ

Pallas's Gull

Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

445

کاکایی سر سیاه کوچک

Black-headed Gull

Chroicocephalus (Larus) ridibundus

446

کاکایی سر قهوه‌ای

Brown-headed Gull

Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus

447

کاکایی صورتی

Slender-billed Gull

Chroicocephalus (Larus) genei

448

کاکایی کوچک

Little Gull

Hydrocoloeus (Larus) minutus

449

کاکایی مدیترانه‌ای

Mediterranean Gull

Ichthyaetus (Larus) melanocephalus

450

کاکایی نوک ‌سبز

Common Gull

Larus canus

451

کبک چیل

Grey Partridge

Perdix perdix

452

کبک دری

Caspian Snowcock

Tetraogallus caspius

453

کبک معمولی

Chukar Partridge

Alectoris chukar

454

کبوتر جنگلی

Common Wood Pigeon

Columba palumbus

455

کبوتر چاهی

Rock Dove

Columba livia

456

کبوتر خاوری

Yellow-eyed Pigeon

Columba eversmanni

457

کبوتر دریایی ایرانی

Persian Shearwater

Puffinus persicus

458

کبوتر دریایی دم‌ پهن

Wedge-tailed Shearwater

Ardenna (Puffinus) pacificus

459

کبوتر دریایی دودی

Sooty Shearwater

Ardenna (Puffinus) griseus

460

کبوتر دریایی مدیترانه‌ای

Cory's Shearwater

Calonectris diomedea

461

کبوتر کوهپایه

Stock Dove

Columba oenas

462

کرکس مصری (کوچک)

Egyptian Vulture

Neophron percnopterus

463

کرکس هیمالیایی

Himalayan Vulture

Gyps himalayensis

464

کشیم بزرگ

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

465

کشیم کوچک

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

466

کشیم گردن‌ سرخ

Red-necked Grebe

Podiceps grisegena

467

کشیم گردن‌ سیاه

Black-necked Grebe

Podiceps nigricollis

468

کشیم گوشدار

Horned Grebe

Podiceps auritus

469

کفچه نوک

Eurasian Spoonbill

Platalea leucorodia

470

کلاغ ابلق

Hooded Crow

Corvus cornix

471

کلاغ جنگلی نوک ‌بزرگ

Large-billed Crow

Corvus macrorhynchos

472

کلاغ سیاه

Rook

Corvus frugilegus

473

کلاغ شرقی

Carrion Crow

Corvus corone

474

کلاغ گردن‌ بور

Western Jackdaw

Coloeus (Corvus) monedula

475

کلاغ نوک ‌زرد

Alpine Chough

Pyrrhocorax graculus

476

کلاغ نوک ‌سرخ

Red-billed Chough

Pyrrhocorax pyrrhocorax

477

کلاغ هندی

House Crow

Corvus splendens

478

کمر کُلی بزرگ

Eastern Rock Nuthatch

Sitta tephronota

479

کمر کُلی جنگلی (درختی)

Eurasian Nuthatch

Sitta europaea

480

کمر کُلی کوچک

Western Rock Nuthatch

Sitta neumayer

481

کورکور بال ‌سیاه

Black-winged Kite

Elanus caeruleus

482

کورکور حنایی

Red Kite

Milvus milvus

483

کورکور سیاه

Black Kite

Milvus migrans

484

کوکوی ابلق

Jacobin Cuckoo

Clamator jacobinus

485

کوکوی خالدار

Great Spotted Cuckoo

Clamator glandarius

486

کوکوی سیاه (آسیایی)

Asian Koel

Eudynamys scolopaceus

487

کوکوی شرقی

Oriental Cuckoo

Cuculus optatus

488

کوکوی معمولی

Common Cuckoo

Cuculus canorus

489

گاو چرانک آسیایی

Eastern Cattle Egret

Bubulcus coromandus

490

گاو چرانک معمولی

Western Cattle Egret

Bubulcus ibis

491

گلاریول بال ‌سرخ

Collared Pratincole

Glareola pratincola

492

گلاریول بال‌ سیاه

Black-winged Pratincole

Glareola nordmanni

493

گلاریول شرقی

Oriental Pratincole

Glareola maldivarum

494

گلاریول کوچک

Small Pratincole

Glareola lactea

495

گلوآبی

Bluethroat

Luscinia svecica

496

گنجشک برفی

White-winged Snowfinch

Montifringilla nivalis

497

گنجشک بلوچی

Sind Sparrow

Passer pyrrhonotus

498

گنجشک بیابانی

Desert Sparrow

Passer simplex

499

گنجشک تاغی

Saxaul Sparrow

Passer ammodendri

500

گنجشک خاکی

Pale Rockfinch

Carpospiza brachydactyla

501

گنجشک خانگی

House Sparrow

Passer domesticus

502

گنجشک درختی

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus

503

گنجشک رودخانه‌ای

Dead Sea Sparrow

Passer moabiticus

504

گنجشک سینه‌ سیاه

Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

505

گنجشک کوهی

Rock Sparrow

Petronia petronia

506

گنجشک گلو زرد

Yellow-throated Sparrow

Gymnoris xanthocollis

507

گیلار

Eurasian Wigeon

Anas penelope

508

گیلانشاه ابروسفید

Whimbrel

Numenius phaeopus

509

گیلانشاه بزرگ

Eurasian Curlew

Numenius arquata

510

گیلانشاه حنایی

Bar-tailed Godwit

Limosa lapponica

511

گیلانشاه خالدار

Slender-billed Curlew

Numenius tenuirostris

512

گیلانشاه خاوری

Far Eastern Curlew

Numenius madagascariensis

513

گیلانشاه دم‌ سیاه (بال‌ سفید)

Black-tailed Godwit

Limosa limosa 

514

لاچین

Lanner Falcon

Falco biarmicus

515

لک ‌لک سفید (حاجی لک ‌لک)

White Stork

Ciconia ciconia

516

لک ‌لک سیاه

Black Stork

Ciconia nigra

517

لک ‌لک گردن‌ سفید

Woolly-necked Stork

Ciconia episcopus

518

لیکوی تالابی (خوزی)

Iraq Babbler

Turdoides altirostris

519

لیکوی معمولی

Afghan Babbler

Turdoides huttoni

520

لیل

Eurasian Hobby

Falco subbuteo

521

ماهی‌ خورک ابلق

Pied Kingfisher

Ceryle rudis

522

ماهی ‌خورک سینه‌ سفید

White-throated Kingfisher

Halcyon smyrnensis

523

ماهی‌ خورک کوچک

Common Kingfisher

Alcedo atthis

524

مرغ توفان (مرغ توفان ویلسون)

Wilson's Storm Petrel

Oceanites oceanicus

525

مرغ حق جنوبی

Pallid Scops Owl

Otus brucei

526

مرغ حق معمولی

Eurasian Scops Owl

Otus scops

527

مرگوس بزرگ (اردک ماهی خوار)

Common Merganser

Mergus merganser

528

مرگوس سفید (اردک ماهی خوار)

Smew

Mergellus albellus

529

مرگوس کاکلی (اردک ماهی خوار)

Red-breasted Merganser

Mergus serrator

530

مگس ‌گیر ابلق (ابلق باختری)

European Pied Flycatcher

Ficedula hypoleuca

531

مگس ‌گیر سینه ‌سرخ

Red-breasted Flycatcher

Ficedula parva

532

مگس ‌گیر فیروزه‌ای

Verditer Flycatcher

Eumyias thalassinus

533

مگس گیر کاکل‌ سیاه

Black-naped Monarch

Hypothymis azurea

534

مگس ‌گیر نیم ‌طوق (طوق‌سفید)

Semicollared Flycatcher

Ficedula semitorquata

535

مگس‌گیر ابرو سفید هیمالیایی

Ultramarine Flycatcher

Ficedula superciliaris

536

مگس‌گیر خالدار (راه ‌راه)

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata

537

میش مرغ

Great Bustard

Otis tarda

538

مینای خاکستری

Bank Myna

Acridotheres ginginianus

539

مینای معمولی

Common Myna

Acridotheres tristis

540

میوه‌ خوار

Grey Hypocolius

Hypocolius ampelinus

541

نوک‌ سرخ دریایی

Red-billed Tropicbird

Phaethon aethereus

542

هدهد (شانه به سر)

Eurasian Hoopoe

Upupa epops

543

هما

Bearded Vulture

Gypaetus barbatus

544

هوبره

Macqueen's Bustard

Chlamydotis macqueenii

545

یاکریم

Eurasian Collared Dove

Streptopelia decaocto

546

یاکریم سرخ

Red Turtle Dove

Streptopelia tranquebarica

547

یلوه آبی

Water Rail

Rallus aquaticus

548

یلوه حنایی

Corn Crake

Crex crex

549

یلوه خالدار

Spotted Crake

Porzana porzana

550

یلوه کوچک

Little Crake

Porzana parva

551

یلوه نوک ‌سبز

Baillon's Crake

Porzana pusilla

* ماخذ: کمیته ثبت پرندگان ایران http://iranbirdrecords.ir / باشگاه پرنده نگری ایرانیان http://www.iranianbirdingclub.com